Stavangerregionen Havn IKS

Close to people
Close to professionals
Close to business
Close to nature

seHavnivå

Beregnet tidevann for

lavvann Lavvann     høyvann Høyvann

Se flere målinger her

Opphavsrett © Kartverket og Meteorologisk institutt.

The tall ships races, Stavanger 2018, organised by Sail Training International.

Støymålinger i Risavika

skrevet tirsdag 09. desember 2014 av Stavanger Havn

Bedriftene i Risavika i samarbeid med Sola kommune har gått sammen omkring måling av støyutslipp. Et system for kontinuerlig overvåking av lydnivåer er etablert.  Systemet som går under navnet Desibel administreres av Stavangerregionen Havnedrift AS og har ett bredt sammensatt styre bestående av representanter for industrien i Risavika og en observatør fra Sola kommune.

Fem målestasjoner har blitt plassert på strategiske plasser, dette i samarbeid med aktører i Risavika og et rådgivningsfirma innen støy. Resultatene så langt viser at støynivået i de fleste tilfellene er under aktuelle grenseverdier, selv om det i noen tilfeller kan ha forekommet overskridelser av maksimalnivået for støy. Erfaringsmessig ser vi fortsatt at mye av støyen som blir registrert kommer fra fugler, biltrafikk, flystøy og dårlig vær som regn og sterk vind.  Frem til mai 2014, har lydopptakene først slått inn når støyen kom opp i en forhåndsbestemt topp, men det ble i mai 2014 bestemt at systemet skulle foreta kontinuerlig opptak, da det har vært ønskelig med opptak i stillere perioder enn det som har vært tilfellet frem til nå.

Vi presenterer data inklusiv bakgrunnsstøy på nett. Resultatene viser de "naturlige" variasjonene i lydnivå som registreres ved de ulike målestasjonene inklusiv all bakgrunnsstøy. I mange tilfeller dominerer bakgrunnsstøyen.

På denne siden presenteres to kart med veiet gjennomsnittsnivå for døgnet (Lden) og gjennomsnittlig lydnivå på natt (Lnight). Kartene viser plassering av målestasjonene. Ved hver målestasjon er der en rubrikk som angir beregnet (ikke faktisk) lydnivå for en situasjon med mange støykilder i drift i Risavika. Lydbidrag fra vegtrafikk-, fly- og industristøy er også tatt med i beregningen. Støysonene i kartet viser lydutbredelsen for denne situasjonen. Målt lydnivå er vist i samme rubrikk like over de beregnede verdiene. Målte verdier inkluderer all støy som forekommer ved målepunktet. Av målte verdier vises gjennomsnittlig lydnivå for hele den siste måneden, samt det verste døgnet i løpet av den siste måneden. For å vurdere om det kan ha forekommet overskridelser av støygrensene, må målte verdier sammenlignes med beregnede. Målte verdier skal altså ikke sammenlignes med grenseverdiene. Avstandsdemping fører til at lydnivået ved naboene er lavere enn ved de fleste målestasjonene Hvis de målte verdiene er høyere enn de beregnede kan dette enten skyldes støy fra Risavika eller ”falske” bidrag. Hva som er årsaken må i de fleste tilfeller avklares med lytting.

I tillegg til de enkle verdiene i kartene, inneholder denne siden også lydnivåene for hver time i hver enkelt målestasjon. Lydnivåene vises som kurver for det døgnet man velger å se på. Her finner man detaljert informasjon om lydnivå for 30 døgn tilbake i tid med en 7 dagers forsinkelse. Dette gir bedriftene som er tilsluttet ordningen tid til å analysere dataene og iverksette tiltak om nødvendig.

Det er viktig å bemerke at støy reduseres over avstand. Viser for eksempel  målestasjonen på Tjora Lden 60, så vil det være innenfor T1442 grensen på 55db, pga avstanden til målepunktet. Dobles avstanden fra målepunktet fra 100 meter til 200 meter, blir støyen i gjennomsnitt redusert med 6 db.

Gjennomsnitt for måned

Velg måned og dag( Lden ) eller natt( Lnight ) for å se kart med verdier for valgt måned.

Gjennomsnitt for dag

I kurven under presenteres gjennomsnittlig målt støynivå (LA,eq) for hver time i døgnet. Eksempelvis tilsvarer verdien som i grafen er registrert på klokken 20:00 gjennomsnittlig lydnivå i perioden 20:00 - 20:59. Entallsverdiene for Lden, Lnight, osv er beregnet for perioder der vindhastigheten er mindre enn 5 m/s. Dette er grensen for imisjonsmålinger av eksternstøy. Målte nivå i perioder med høyere vindhastighet er ikke tatt med i beregningen av disse verdiene.

Desibel ønsker en åpen dialog rundt støy i Risavika og vi ber om at henvendelser knyttet til støy sendes til stoy@risavika.no. Disse merkes med dato og klokkeslett for når den aktuelle lyden ble hørt, og en beskrivelse av lyden som det ønskes tilbakemelding på. Kontaktinformasjon ved støy i Risavika finnes på Risavika.no sine hjemmesider http://www.risavika.no/kontakt.